Bộ đề từ 00 đến 99 là gì? Bao gồm những con số nào?

Bộ đề từ 00 đến 99 là một tập hợp các số gợi ý quan trọng để mang lại thành công khi tham gia chơi lô đề online. Đây cũng là bí quyết được sử dụng bởi những người chơi chuyên nghiệp để lựa chọn những con số may mắn với khả năng trúng cao nhất. Để hiểu rõ hơn về bộ đề từ 00 đến 99 hãy theo dõi bài viết dưới đây của soicau666.fun.

Bộ lô đề là gì?

Bộ lô đề là gì?

Bộ đề là những chuỗi số gồm 2 chữ số được sắp xếp theo một quy tắc cụ thể. Người chơi chỉ cần dựa vào hệ số đề để đánh vào ngày hôm nay hoặc ngày mai, với tỷ lệ trúng rất cao, mà không cần mất thời gian để suy nghĩ và lựa chọn số.

Tổng hợp những bộ đề từ 00 đến 99 mới nhất

Tổng hợp những bộ đề từ 00 đến 99 mới nhất

Dưới đây là danh sách chi tiết tổng hợp các bộ đề từ 00 đến 99 với tỷ lệ nổ cao. Đây là tài liệu tham khảo dành cho những người chơi mới hoặc chưa tự tin trong việc tìm ra con số may mắn. Bạn có thể áp dụng danh sách này để đánh lô đề theo tuần, theo tháng, và thậm chí theo năm, để đảm bảo nhận thưởng một cách đều đặn. Cụ thể:

BỘ ĐỀ CHI TIẾT CẶP BỘ ĐỀ
Bộ 00 55,50,05,00.
Bộ 01 65,56,01,15,51,60,06,10.
Bộ 02 75,57,25,52,70,07,02,20.
Bộ 03 85,58,35,53,03,30,08,80.
Bộ 04 95,59,04,40,54,45,09,90.
Bộ 05 00,55,05,50.
Bộ 06 51,15,56,65,06,60,01,10.
Bộ 07 52,25,02,20,07,70,57,75.
Bộ 08 53,35,58,85,08,80,03,30.
Bộ 09 54,45,09,90,59,95,04,40.
Bộ 10 65,56,60,06,10,01,15,51.
Bộ 11 11,61,66,16
Bộ 12 67,76,17,71,62,26,12,21.
Bộ 13 68,86,13,31,63,36,18,81.
Bộ 14 69,96,14,41,64,46,19,91.
Bộ 15 60,06,15,51,65,56,10,01.
Bộ 16 11,16,61,66
Bộ 17 62,26,12,21,67,76,17,71
Bộ 18 63,36,18,81,68,86,13,31.
Bộ 19 64,46,19,91,69,96,14,41.
Bộ 20 75,57,20,02,70,07,25,52.
Bộ 21 76,67,21,12,71,17,26,62
Bộ 22 72,77,22,27.
Bộ 23 78,87,23,32,28,82.73,37.
Bộ 24 79,97,29,92,74,47,24,42.
Bộ 25 75,57,25,52,70,07,20,02.
Bộ 26 71,17,26,62,76,67,21,12.
Bộ 27 27,72,77,22.
Bộ 28 73,37,28,82,78,87,23,32.
Bộ 29 79,97,29,92,74,47,24,42.
Bộ 30 85,58,30,03,80,08,35,53.
Bộ 31 86,68,31,13,81,18,36,63.
Bộ 32 87,78,32,23,82,28,37,73.
Bộ 33 88,83,33,38.
Bộ 34 89,98,39,93,34,43,84,48.
Bộ 35 80,08,35,53,85,58,30,03.
Bộ 36 81,18,36,63,86,68,31,13
Bộ 37 82,28,37,73,87,78,32,23.
Bộ 38 88,83,38,33.
Bộ 39 84,48,39,93,89,98,34,43
Bộ 40 95,59,40,04,90,09,45,54
Bộ 41 96,69,91,19,41,14,46,64.
Bộ 42 97,79,42,24,92,29,47,74,,
Bộ 43 93,39,43,34,98,89,48,84,
Bộ 44 99,44,94,49
Bộ 45 90,09,45,54,95,59,40,04
Bộ 46 91,19,46,64,96,69,41,14,
Bộ 47 92,29,47,74,97,79,42,24.
Bộ 48 98,89,93,39,48,84,43,34.
Bộ 49 99,94,44,49,
Bộ 50 00,05,50,55
Bộ 51 56,65,51,15,06,60,01,10
Bộ 52 07,70,02,20,52,25,57,75
Bộ 53 58,85,08,80,53,35,,03,30.
Bộ 54 59,95,09,90,54,45,04,40
Bộ 55 00,05,55,50.
Bộ 56 56,65,06,60,51,15,01,10
Bộ 57 07,70,52,25,57,75,02,20
Bộ 58 08,80,58,85,53,35,03,30
Bộ 59 09,90,59,95,54,45,04,40
Bộ 60 10,01,15,51,65,56,60,06
Bộ 61 66,11,16,61
Bộ 62 12,21,17,71,67,76,62,26
Bộ 63 18,81,63,36,13,31,68,86
Bộ 64 69,96,14,41,19,91,64,46
Bộ 65 60,06,65,56,15,51,10,01
Bộ 66 16,11,66,61
Bộ 67 62,26,17,71,12,21,67,76
Bộ 68 13,31,63,36,18,81,,68,86
Bộ 69 64,46,19,91,14,41,69,96
Bộ 70 75,57,20,02,25,52,70,07
Bộ 71 76,67,21,12,26,62,71,17
Bộ 72 72,22,27,77
Bộ 73 73,78,87,23,32,28,82,37,
Bộ 74 47,74,79,97,24,42,,29,92
Bộ 75 75,57,20,02,70,07,25,52
Bộ 76 76,67,26,62,21,12,71,17,
Bộ 77 72,27,77,22
Bộ 78 28,82,23,32,78,87,73,37,
Bộ 79 92,24,42,79,97,74,47,29
Bộ 80 30,03,35,53,80,08,85,58
Bộ 81 36,63,81,18,31,13,86,68
Bộ 82 87,78,82,28,37,73,32,23
Bộ 83 83,88,33,38,
Bộ 84 98,34,84,48,89,43,39,93
Bộ 85 85,58,35,53,30,03,80,08
Bộ 86 63,3181,18,36,13,86,68
Bộ 87 82,28,37,73,32,23,87,78
Bộ 88 38,33,88,83,
Bộ 89 39,93,84,48,34,43,89,98,
Bộ 90 95,59,90,09,40,04,45,54
Bộ 91 96,69,91,19,41,14,46,64
Bộ 92 97,79,92,29,42,24,47,74
Bộ 93 98,89,93,39,43,34,48,84
Bộ 94 99,44,94,49,
Bộ 95 90,09,95,59,40,04,45,54,
Bộ 96 96,69,46,64,41,14,91,19
Bộ 97 92,29,97,79,,47,74,42,24
Bộ 98 93,39,48,84,43,34,98,89
Bộ 99 49,44,99,94

>> Lô xiên quay 3

Một số lưu ý khi sử dụng bộ đề từ 00 đến 99

Một số lưu ý khi sử dụng bộ đề từ 00 đến 99

Ngoài những ưu điểm đáng chú ý của bộ đề, việc áp dụng vào lĩnh vực này cũng có một số điểm cần lưu ý như sau:

  • Không nên đặt cược toàn bộ vốn vào một hệ lô đề, mà cần kết hợp các phương pháp khác như soi cầu lô quả trám, bóng lô đề hay các cặp lô thường về cùng nhau để tăng khả năng chính xác.
  • Khi đã xác định một bộ số đề có tỷ lệ nổ cao, cần đầu tư nuôi số đó trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày.
  • Hãy tham khảo bảng thống kê lô gan để loại bỏ những con số có xu hướng không tiềm năng.

>> Lô xiên miền Nam

Kết luận

Việc áp dụng bộ lô đề một cách chính xác có thể mang lại hiệu quả đáng kể mà khó có thể ngờ đến. Tuy nhiên, người chơi nên kết hợp các bộ đề từ 00 đến 99 với các phương pháp soi cầu khác nhau để lựa chọn những con số chính xác nhất. Điều này sẽ tăng tỷ lệ thành công mỗi khi đặt cược.